VOORWAARDEN

Alies Dorgelo.nl houdt niet zo van regeltjes, maar soms zijn ze wel handig. Voor jou en voor mij.

Artikel 1: Bedrijfsomschrijving

Alies Dorgelo richt zich op persoonlijke training, coaching en ontwikkeling binnen het professionele en privé werkveld. Alies Dorgelo is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 54389860 en naam Alies Dorgelo • Coaching & Verhuur met btw-identificatienummer: NL001379182B40.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 3: Definities

Opdrachtnemer is in deze Alies Dorgelo, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Alies Dorgelo. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die, zowel schriftelijk als digitaal, gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de training of coaching één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat de offerte en overeenkomst door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.

4.2. De door Alies Dorgelo opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

4.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Alies Dorgelo alleen, wanneer deze door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.

4.4. Alies Dorgelo is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Artikel 5: Facturatie en betaling

5.1. Kosten wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma of dienst van Alies Dorgelo of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.

5.2. Opdrachtgever is verplicht de door Alies Dorgelo verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

5.3. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door Alies Dorgelo (van toepassing bij langlopende programma’s).

5.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst

6.1. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Alies Dorgelo en opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de opdracht/overeenkomst aanpassen.

6.2. Wanneer de opdracht na het bevestigen van de opdracht door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.

6.3. Wanneer partijen overeenkomen dat de opdracht/overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Alies Dorgelo zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

6.4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebbenop de overeenkomst, zal Alies Dorgelo opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

6.5. Indien een vast honorarium is afgesproken/overeengekomen zal Alies Dorgelo aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

Artikel 7 Verplichtingen van opdrachtgever

7.1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Alies Dorgelo de juiste en volledige informatie heeft gekregen die Alies Dorgelo aan opdrachtgever gevraagd heeft en die nodig is voor de opdracht. Dit geldt eveneens voor informatie over een extra deelnemer bij training en/of coaching.

7.2. Opdrachtgever is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgenen zich hieraan te houden, als ook deze algemene voorwaarden.

7.3. Wanneer er een tijdsplanning is voor een programma en/of onderdelen van een programma moeten de taken/activiteiten binnen deze tijdsplanning worden voltooid.

7.4. Tijdens de training/coaching dient opdrachtgever zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

Artikel 8 Rechten van Alies Dorgelo

Alies Dorgelo is gerechtigd om:

  1. De inhoud van een programma of dienst tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
  2. De groepsgrootte te bepalen en tussentijds te veranderen ten aanzien van de trainingen, coachsessies en programma's;
  3. De planning van onderdelen van een programma of dienst ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
  4. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een programma of andere dienst te wijzigen voor aanvang of geheel af te gelasten. Opdrachtgever ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht, zonder dat Alies Dorgelo gehouden is aan opgave van reden, waarna de betalingsverplichtingen van opdrachtgever vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd.

Artikel 9: Annulering voor, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma

9.1. Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Alies Dorgelo.

9.2. Bij annulering of opzegging is Alies Dorgelo niet gehouden tot restitutie van het door opdrachtgever betaalde bedrag en is opdrachtgever gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.

9.3. Annulering door opdrachtgever voor individuele coaching
a. Binnen 48 uur voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
b. Binnen 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

9.4 Bij annulering en opzegging voor trainingsopdrachten of dagvoorzitterschap:
a.Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de kosten 25% van het factuurbedrag.
b.Binnen 3 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
c.Binnen 1 week voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

9.5. Bij annulering en opzegging voor een langdurig programma:
a. Binnen 3 weken voor de start bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
b. Binnen 1 week voor de start bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

9.6. Bij annulering en opzegging voor een dagtraining of dagworkshop met open inschrijving:
a. Binnen 3 weken voor de start heb je recht op 50% restitutie.
b. Na de termijn zoals genoemd in artikel 9.6.a. geen recht op restitutie.

Artikel 10 Annulering door Alies Dorgelo (tussentijds) bij een programma

Wanneer Alies Dorgelo verhinderd is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Is inhalen van de afspraak niet mogelijk, restitueert Alies Dorgelo het factuurbedrag met in mindering gebracht het al reeds geleverde werk.

Artikel 11 Opschorting en beëindiging

11.1. Alies Dorgelo is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):

  1. opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
  2. opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
  3. na het sluiten van de overeenkomst Alies Dorgelo de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of
  4. opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
  5. opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of
  6. opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn vermogen.

11.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever reeds door Alies Dorgelo verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Alies Dorgelo om de gehele schade in rechte te vorderen.

11.3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 12 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

12.1 Alle informatie die verkregen zal worden tijdens een programma of dienst zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die Alies Dorgelo in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of Alies Dorgelo daartoe is gehouden op grond van wet-en regelgeving.

12.2. Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van Alies Dorgelo of andere afnemers of (extra) deelnemers aan een programma heeft verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Alies Dorgelo of andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 13 Persoonsgegevens

Alies Dorgelo behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet-en regelgeving.

Artikel 14 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Alies Dorgelo.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.

15.3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Alies Dorgelo.

Deze algemene voorwaarden lopen tot en met artikel 15. Je hebt het gehaald tot het einde. CHAPEAU!