VOORWAARDEN

Alies Dorgelo.nl houdt niet zo van regeltjes, maar soms zijn ze wel handig. Voor jou en voor mij.

Artikel 1: Bedrijfsomschrijving

Alies Dorgelo richt zich op presentatietraining & coaching binnen het professionele werkveld. Alies Dorgelo is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 54389860 en naam Alies Dorgelo • Coaching & Verhuur met btw-identificatienummer: NL001379182B40.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 3: Definities

Opdrachtnemer is in deze Alies Dorgelo, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Alies Dorgelo. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die , zowel schriftelijk als digitaal, gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de training of coaching één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat de offerte en overeenkomst door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal.

4.2. De door Alies Dorgelo opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

4.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Alies Dorgelo alleen, wanneer deze door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.

4.4. Alies Dorgelo is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

Artikel 5: Facturatie en betaling

5.1. Kosten wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma of dienst van Alies Dorgelo of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.

5.2. Opdrachtgever is verplicht de door Alies Dorgelo verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

5.3. Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door Alies Dorgelo (van toepassing bij langlopende programma’s).

5.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.

Artikel 6 Wijziging overeenkomst

6.1. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Alies Dorgelo en opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de opdracht/overeenkomst aanpassen.

6.2. Wanneer de opdracht na het bevestigen van de opdracht door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.

6.3. Wanneer partijen overeenkomen dat de opdracht/overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. Alies Dorgelo zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

6.4. Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebbenop de overeenkomst, zal Alies Dorgelo opdrachtgever hierover vooraf inlichten.

6.5. Indien een vast honorarium is afgesproken/overeengekomen zal Alies Dorgelo aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat.

Artikel 7 Verplichtingen van opdrachtgever

7.1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Alies Dorgelo de juiste en volledige informatie heeft gekregen die Alies Dorgelo aan opdrachtgever gevraagd heeft en die nodig is voor de opdracht. Dit geldt eveneens voor informatie over een extra deelnemer bij training en/of coaching.

7.2. Opdrachtgever is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgenen zich hieraan te houden, als ook deze algemene voorwaarden.

7.3. Wanneer er een tijdsplanning is voor een programma en/of onderdelen van een programma moeten de taken/activiteiten binnen deze tijdsplanning worden voltooid.

7.4. Tijdens de training/coaching dient opdrachtgever zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen.

Artikel 8 Rechten van Alies Dorgelo

Alies Dorgelo is gerechtigd om:

  1. De inhoud van een programma of dienst tussentijds te wijzigen voor kwalitatieve verbetering;
  2. De groepsgrootte te bepalen en tussentijds te veranderen ten aanzien van de trainingen, coachsessies en programma's;
  3. De planning van onderdelen van een programma of dienst ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
  4. Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere motiverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Opdrachtgever ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht, zonder dat Alies Dorgelo gehouden is aan opgave van reden, waarna de betalingsverplichtingen van opdrachtgever vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd.

Artikel 9: Annulering voor, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma

9.1. Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e-mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door Alies Dorgelo.

9.2. Bij annulering of opzegging is Alies Dorgelo niet gehouden tot restitutie van het door opdrachtgever betaalde bedrag en is opdrachtgever gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen.

9.3. Annulering door opdrachtgever voor individuele coaching
a. Binnen 48 uur voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
b. Binnen 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

9.4 Bij annulering en opzegging voor trainingsopdrachten:
a.Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de kosten 25% van het factuurbedrag.
b.Binnen 4 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
c.Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

9.5. Bij annulering en opzegging voor een training met open inschrijving:
a. Binnen 4 weken voor de start bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
b. Binnen 1 week voor de start bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

9.6. Bij annulering en opzegging voor langlopende programma’s (spotlight):
a. Binnen 2 weken voor de start bedragen de kosten 50% van het totale factuurbedrag (kosten gehele programma).
b. Binnen 48 uur voor de start bedragen de kosten 100% van het totale factuurbedrag (kosten gehele programma).

Artikel 10 Annulering door Alies Dorgelo (tussentijds) bij een programma

Wanneer Alies Dorgelo verhinderd is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Is inhalen van de afspraak niet mogelijk, restitueert Alies Dorgelo het factuurbedrag met in mindering gebracht het al reeds geleverde werk.

Artikel 11 Opschorting en beëindiging

11.1. Alies Dorgelo is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend):

  1. opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of
  2. opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of
  3. na het sluiten van de overeenkomst Alies Dorgelo de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of
  4. opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of
  5. opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of
  6. opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn vermogen.

11.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever reeds door Alies Dorgelo verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Alies Dorgelo om de gehele schade in rechte te vorderen.

11.3. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 12 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

12.1 Alle informatie die verkregen zal worden tijdens een programma of dienst zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die Alies Dorgelo in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of Alies Dorgelo daartoe is gehouden op grond van wet-en regelgeving.

12.2. Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van Alies Dorgelo of andere afnemers of (extra) deelnemers aan een programma heeft verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Alies Dorgelo of andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

Artikel 13 Persoonsgegevens

Alies Dorgelo behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet-en regelgeving.

Artikel 14 Klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij Alies Dorgelo.

Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.

15.3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Alies Dorgelo.

Deze algemene voorwaarden lopen tot en met artikel 15. Je hebt het gehaald tot het einde. CHAPEAU!

Nu nog even door naar de privacy die ik ook goed geregeld heb voor je;-)

PRIVACY

Alies Dorgelo vindt privacy belangrijk en doet daarom het volgende om jouw privacy te waarborgen;

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.aliesdorgelo.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.aliesdorgelo.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Social Media buttons

De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Alies Dorgelo gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Alies Dorgelo willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van Activecampaign kun je vinden in hun privacy policy.

Woocommerce

Om het voor jou als klant zo gemakkelijk mogelijk te maken om een dienst af te nemen, maakt Alies Dorgelo gebruik van Woocommerce. Op deze manier kun jij gemakkelijk een bestelling plaatsen en veilig betalen. Over het gebruik van cookies kun je de privacy policy van Woocommerce raadplegen.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Social Media Kanalen

Alies Dorgelo maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: LinkedIn en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Alies Dorgelo gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

4. Privacy algemeen

Alies Dorgelo verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan haar zijn verstrekt.

5. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

Als klant krijg jij je eigen map waarin wij de gegevens van jou bewaren. Hierin zullen ook opgestelde documenten en aantekeningen aan toegevoegd worden.

Bestellen

Via de website kunt je bij ons een dienst bestellen. Hiervoor worden de volgende gegevens opgeslagen: naam, adres(sen), e-mailaders en betaalgegevens. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kan de privacy policy van Woocommerce uitsluitsel bieden.

Betalen

Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een online betaalservices. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zien wij niet.

Nieuwsbrief

Je krijgt van Alies Dorgelo alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Active Campaign gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.

Weggever

Op onze website kun je een weggever downloaden. Daarvoor vragen we jouw e-mailadres zodat we de weggever kunnen toesturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je ons hier expliciet toestemming voor via het aanvraag formulier.

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling door jou. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij ons boekhoudprogramma.

Opgestelde documenten toesturen

Wanneer Alies Dorgelo een verslag schrijft van een gesprek, willen wij dit graag kunnen toezenden. Dit doen wij via de e-mail en daarvoor gebruiken wij het door jou opgegeven e-mailadres.

Aantekening tijdens coaching of begeleiding

Tijdens de coaching of begeleiding kunnen er aantekeningen gemaakt worden van het gesprek. Deze aantekeningen zijn nodig om een verslag te kunnen schrijven en de besproken punten naar jou te kunnen mailen.

6. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Aliesdorgelo.nl een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor Alies Dorgelo zijn:

–  De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens, aantekeningen en inloggegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.

–  De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.

–  Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

–  Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade van jou.

Zonder naam, adres(sen), e-mailaders, aantekeningen en betaalgegevens kan Aliesdorgelo.nl haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Alies Dorgelo geen dienst kan leveren. Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

7. Delen met anderen

Alies Dorgelo verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Alies Dorgelo een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Alies Dorgelo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Hoe lang we gegevens bewaren

Alies Dorgelo bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

–  De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.

–  Alle overige gegegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht of het account, worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.

–  Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

9. Jouw rechten

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Alies Dorgelo heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via mail@aliesdorgelo.nl.

10. Beveiliging van gegevens

Alies Dorgelo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@aliesdorgelo.nl.

11. Klacht
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Anti-spam beleid

Alies Dorgelo verstuurt gratis tips, trucs en technieken via e-mail nadat een inschrijver zich “double opt-in” heeft bevestigd. Daarnaast kan Alies Dorgelo eigen producten aanbieden via e-mail en via de site www.aliesdorgelo.nl

Alies Dorgelo heeft de regelgeving rondom elektronische mailings en de Nederlandse Privacywetgeving hoog in het vaandel. Zo proberen wij te allen tijde Spam te voorkomen.

Wat is spam?

Onder spam wordt verstaan: Een grote hoeveelheid email verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig de zelfde email versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen. (Dit geld voor zowel consumenten als bedrijven)

Alies Dorgelo zal de gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken of doorverkopen. Elke inschrijver kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door op de uitschrijflink te klikken in de ontvangen e-mail.

Elke inschrijver dient zich “double opt-in” te bevestigen

Wanneer iemand zich inschrijft voor onze nieuwsbrief dient deze zich nog te activeren door het klikken op een activeringslink die automatisch wordt verstuurd na aanmelding. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand ongewenst op de mailinglijst komt te staan.