PRIVACY CHECK!

Alies Dorgelo - Presentatie Training & Coaching vindt privacy erg belangrijk en doet daarom het volgende om jouw privacy te waarborgen;

  •     Zorgvuldig omgaan met al je persoonlijke gegevens.
  •     Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Alies Dorgelo - Presentatie Training & Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gegevens die wij verzamelen zijn tweeledig.

Aan de ene kant verzamelen wij jouw naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor het opstellen van facturen en om gedurende het coachingstraject te kunnen communiceren.

Daarnaast leggen wij, op basis van voornamen, een dossier aan van deelnemers om goede individuele begeleiding of groepsactiviteiten te waarborgen.

Dit dossier bevat bijvoorbeeld aantekeningen over de ontwikkeling van je persoonlijke proces, je levensverhaal, reflectie en evaluatieverslagen, de afspraken die we hebben gemaakt over huiswerk, kortom over alles wat nodig is om een goede kwaliteit van begeleiding en de continuïteit daarvan te kunnen garanderen. Steeds zullen we alleen die gegevens vragen en vastleggen die relevant zijn voor een bepaald coachingstraject.

 
Gebruik van onze diensten 

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde erkende partij.

Door gebruik te maken van de website en/of jouw gegevens te verstrekken geef je aan het hier omschreven privacy beleid van Alies Dorgelo - Presentatie Training & Coaching te accepteren.

Communicatie

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar persoonlijke gegevens die voor de betreffende activiteit die wij (gaan) bieden relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde erkende partij.

Doeleinden

Alies Dorgelo - Presentatie Training & Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  •     Het afhandelen van jouw betaling
  •     Contact op kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  •     Het waarborgen van goede individuele/ groepsbegeleiding
 
Delen van persoonsgegevens met derden

Alies Dorgelo - Presentatie Training & Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bij groepsactiviteiten is het nuttig dat mededeelnemers beschikken over je naam, je adres, je telefoonnummer en je mailadres. Alleen in die gevallen zullen we aan de groep een deelnemerslijst verstrekken waarop deze gegevens puur voor die bepaalde groep te vinden zijn.

Als het gaat om groepsactiviteiten zijn we voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van iedere deelnemer ook afhankelijk van jou als deelnemer aan een activiteit. We eisen als begeleider dus dat jij als deelnemer aan een groepsactiviteit geen informatie van mededeelnemers naar buiten brengt en deze ook niet buiten de groepsactiviteit zelf met mededeelnemers bespreekt of op een andere manieren deelt.

 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alies Dorgelo - Presentatie Training & Coaching.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@aliesdorgelo.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Alies Dorgelo - Presentatie Training & Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na afloop van de begeleiding zal je dossier worden vernietigd, tenzij we aannemen dat wettelijke voorschriften ons gebieden je dossier te bewaren.

 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Alies Dorgelo - Presentatie Training & Coaching gebruikt standaard cookies voor een optimele website weergave.

 
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alies Dorgelo - Presentatie Training & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail@aliesdorgelo.nl.